ಪಿಜಿ ಇಟಿ-2021 (ವೈದ್ಯಕೀಯ /ದಂತವೈದ್ಯಕೀಯ)

ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಯಾ ಕಾಲೇಜು / ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ವೈದ್ಯಕೀಯ - ಸರ್ಕಾರಿ (ಜಿ) ಕೋಟಾ

ವೈದ್ಯಕೀಯ - ಖಾಸಗಿ (ಪಿ) ಕೋಟಾ

ವೈದ್ಯಕೀಯ - ಇತರರು (Q) ಕೋಟಾ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು