ಪಿಜಿಇಟಿ 2020

ಪಿಜಿಇಟಿ 2020 - ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಎನ್ ಬಿಇ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಪಿಜಿಇಟಿ 2020 -ಸೂಚನೆ

ಪಿಜಿಇಟಿ 2020 - ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಪಿಜಿಇಟಿ 2020 - ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ

ಪಿಜಿಇಟಿ 2020 - ಮಾಹಿತಿ ಪುಸ್ತಕ

ಪಿಜಿಇಟಿ 2020 - ಅಧಿಸೂಚನೆ