ಕೆಎಸ್ಇಡಿಸಿ /ಕೆಎಫ್ ಸಿಎಸ್ ಸಿ /ಕೆ ಬಿ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ಎಂಎಸ್ಐಎಲ್-2023