ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ . ನರ್ಸಿಂಗ್ / ಬಿಪಿಒ / ಬಿಪಿಟಿ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ . ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶ - 2022