ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. ನರ್ಸಿಂಗ್, ಬಿಪಿಟಿ, ಬಿಪಿಓ ಮತ್ತು ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್

ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್, ಬಿಪಿಟಿ, ಬಿಪಿಓ ಮತ್ತು ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಾವತಿ , ಪ್ರವೇಶ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವರದಿಯಾಗಲು 28-10-2019 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. ನರ್ಸಿಂಗ್, ಬಿ.ಪಿ.ಟಿ, ಬಿ.ಪಿ.ಒ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎ.ಎಚ್ಎಸ್ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಫಲಿತಾಂಶ

ಸೀಟ್‌ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ವಿಶೇಷ ವರ್ಗ

ಸೀಟ್‌ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ಸಾಮಾನ್ಯ

ಸೀಟ್‌ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ಹೈ-ಕ

ಸೀಟ್‌ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್

ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್, ಬಿ.ಪಿ.ಟಿ, ಬಿ.ಪಿ.ಒ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು -2019 ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಇಚ್ಚೆಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 22-10-2019 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್, ಬಿ.ಪಿ.ಟಿ, ಬಿ.ಪಿ.ಒ - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಇಲ್ಲಿನ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್, ಬಿಪಿಟಿ ಮತ್ತು ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಕುಕಾ 235 ಎಂಎಂಇ 2015, ದಿನಾಂಕ 31-03-2017ರಂತೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ .

ಸೀಟ್‌ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ಸಾಮಾನ್ಯ

ಸೀಟ್‌ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ವಿಶೇಷ ವರ್ಗ

ಸೀಟ್‌ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ಹೈ-ಕ

ಸೀಟ್‌ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್

ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್, ಬಿಪಿಟಿ, ಬಿಪಿಓ ಮತ್ತು ಎಹೆಚ್ಎಸ್ (ರೆಗ್ಯುಲರ್ ) ಆಯ್ಕೆ ದಾಖಲೆ, ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ

ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್, ಬಿಪಿಟಿ, ಬಿಪಿಓ ಮತ್ತು ಎಹೆಚ್ಎಸ್ (ರೆಗ್ಯುಲರ್ ) ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ

ಮೊದಲನೇ ಸುತ್ತಿನ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ / ಬಿಪಿಟಿ / ಬಿಪಿಓ / ಎಹೆಚ್ಎಸ್ ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ನಂತರದ ವಿಧಾನ.

ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್, ಬಿ.ಪಿ.ಟಿ, ಬಿ.ಪಿ.ಒ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು -2019 ಇಚ್ಚೆಗಳ ದಾಖಲೆ

ಇಚ್ಚೆಗಳ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಸೂಚನೆಗಳು

ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಅರ್ಹತೆ

ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆ (ಇಂಗ್ಲೀಷ್ )

ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ. - ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್, ಬಿ.ಪಿ.ಟಿ, ಬಿ.ಪಿ.ಒ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು -2019

ವಿವರವಾದ ಶ್ರೇಣಿವಾರು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸೂಚನೆ

ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ