ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ದಿನಾಂಕ
1- ಅಧಿಸೂಚನೆ 02-Feb-2022
2- ಅರ್ಜಿ ದಾಖಲಾತಿ (ಪ್ರಾರoಭ) 04-Feb-2022
3- ಅರ್ಜಿ ದಾಖಲಾತಿ (ಸಮಾಪ್ತಿ) 22-Feb-2022 Tuseday 5.30 PM, Ext:28-Feb-2022 5.00 PM
4- ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ವಿತರಣೆ 14-Mar-2022
5- ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ 20-Mar-2022 Sunday, 11.00 AM-1.00 PM
6- ಫಲಿತಾಂಶ
7- ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 19-May-2022
8- ದಾಖಲಾತಿ
9- ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 02-Jun-2022
10- ದಾಖಲಾತಿ
Login
User Id
Role
Password
Security Code
Forgot Password ?
MESSAGE