ಪಿ.ಜಿ. ಆಯುಷ್ -2022

ಕಾಲೇಜು ಕೋಡ್ I768 - Dr.NAMAMCH, ಬೆಳಗಾವಿ ಸೀಟ್‌ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಧಾರವಾಡ ಪೀಠದ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶದಂತೆ W.P 101513/2023 ರಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವು ಹೇಳಿದ W.P 101513/2023 ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಸೀಟ್‌ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ -ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟಾ ಸೀಟ್ ಗಳು

ಸೀಟ್‌ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ಪಿ ಎಚ್ ಕೋಟಾ ಸೀಟ್ ಗಳು

ಸೀಟ್‌ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ಖಾಸಗಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಮತ್ತು ಇತರರು ಕೋಟಾ ಸೀಟ್ ಗಳು.