'ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ' ಮತ್ತು 'ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್ -1 ನೇ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ'

22-ನವೆಂಬರ್-2018 ರಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಲೆಪ್ರೊಸಿ ಕ್ಯೂರ್ ಡ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

25 ಅಕ್ಟೋಬರ್-2018 ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರದ ಪಿ.ಹೆಚ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಲಿಂಕ್

25-10-2018 ರಂದು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಲೆಪ್ರೊಸಿ ಕ್ಯೂರ್ ಡ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

23-10-2018 ರಂದು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮಾನಸಿಕಅಸ್ವಸ್ಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಪಿ.ಎಚ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಇರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಲೆಪ್ರೊಸಿ ಕ್ಯೂರ್ ಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಓ ಮತ್ತು ಜಿಪಿಎಸ್ನ ಹುದ್ದೆ ಗೆ 15-10-2018 ರಂದು ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಕೆಇಎಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

22-10-2018, 23-10-2018 & 25-10-2018 ರಂದು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ (ಪಿಎಚ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು) ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು.

22 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2018 ರಂದು ಪಿಎಚ್ ಕೋಟಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

18-ಜುಲೈ-2018 ರಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಲೆಪ್ರೊಸಿ ಕ್ಯೂರ್ ಡ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

05-07-2018 ರಂದು ಪಿಎಚ್ ಕೋಟಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

05-07-2018 ರಂದು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ (ಪಿಎಚ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು) ಕರೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು

ಪಿ.ಎಚ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಇರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಲೆಪ್ರೊಸಿ ಕ್ಯೂರ್ ಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಓ ಮತ್ತು ಜಿಪಿಎಸ್ ಹುದ್ದೆ ಗೆ 21-03-2018 ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಕೆಇಎಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು

ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಕಲಾಂಗ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು 21.03.2018 ರಂದು ಅಥವಾ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.