ಪಿಬಿ. ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ (ಲ್ಯಾಟರಲ್)

ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ದಿನಾಂಕ 24-10-2019 ರವರೆಗೆ ಹಾಗು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುಲು ದಿನಾಂಕ 25-10-2019 ಸಂಜೆ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಎಎಚ್‌ಎಸ್ (ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ) - ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ

ಪಿಬಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ - ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ

ಬಿಎಸ್ಸಿ ಎಹೆಚ್ಎಸ್ (ಲ್ಯಾಟರಲ್) - ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ

ಪಿಬಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ - ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ

ಬಿಎಸ್ಸಿ ಎಹೆಚ್ಎಸ್ (ಲ್ಯಾಟರಲ್)- ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ

ಪಿಬಿಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ - ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ

ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ- ಬಿಎಸ್ಸಿ ಎಹೆಚ್ಎಸ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ- ಪಿಬಿಬಿಎಸ್ಸಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಬಿಎಸ್ಸಿ ಎಎಚ್‌ಎಸ್ (ಲ್ಯಾಟರಲ್) ಇಚ್ಚೆಗಳ ದಾಖಲೆ

ಪಿಬಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಇಚ್ಚೆಗಳ ದಾಖಲೆ

ಪಿಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ / ಎಎಚ್ಎಸ್ (ಲ್ಯಾಟರಲ್) ಇಚ್ಚೆಗಳ ದಾಖಲೆ / ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸೂಚನೆ

ಬಿಎಸ್ಸಿ ಎಎಚ್‌ಎಸ್ (ಲ್ಯಾಟರಲ್) ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್

ಪಿಬಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್

ಪಿಬಿಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಹೆಚ್ಎಸ್ (ಲ್ಯಾಟರಲ್) ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ