ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು - ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು (ಯುಜಿ) - 2022