ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು (ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು) -2021

GFGC -Corrigendum

ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ - ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

01.ಕನ್ನಡ

02. ಇಂಗ್ಲೀಷ್

03. ಹಿಂದಿ

04.ಉರ್ದು

05.ಇತಿಹಾಸ

06.ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

07.ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ

ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ - ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

08. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ

09. ಶಿಕ್ಷಣ

10. ಕಾನೂನು

11. ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ

12. ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ

13.ಭೂಗರ್ಭ ಶಾಸ್ತ್ರ

14. ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ

15. ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಾಸ್ತ್ರ

ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಾಸ್ತ್ರ - ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

16. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ

17. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ

ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ - ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

18 ಜೈವಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ

19 ಗಣಿತ.

20 ಸೂಕ್ಷ್ಮ - ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ.

21. ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ

22. ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ

23. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್

24. ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ

25. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ - ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

26. ಫ್ಯಾಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ