ಯುಜಿ ಸಿಇಟಿ - 2020

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಎರಡನೇ ವಿಸ್ತೃತ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಹೈ-ಕ) - ಎರಡನೇ ವಿಸ್ತೃತ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಎರಡನೇ ವಿಸ್ತೃತ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಹೈ-ಕ) - ಎರಡನೇ ವಿಸ್ತೃತ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಕೃಷಿ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಎರಡನೇ ವಿಸ್ತೃತ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಕೃಷಿ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಹೈ-ಕ) - ಎರಡನೇ ವಿಸ್ತೃತ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಕೃಷಿ (ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ) ಕಟ್ಆಫ್ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಎರಡನೇ ವಿಸ್ತೃತ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಕೃಷಿ (ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ) ಕಟ್ಆಫ್ - (ಹೈ-ಕ) - ಎರಡನೇ ವಿಸ್ತೃತ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾ-ಡಿ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಎರಡನೇ ವಿಸ್ತೃತ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾ-ಡಿ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಹೈ-ಕ) - ಎರಡನೇ ವಿಸ್ತೃತ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

3. ನೆಫ್ಟ್- ಆರ್ಟಿಜಿಎಸ್- ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೌಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ - ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆ.

2. ನೆಫ್ಟ್- ಆರ್ಟಿಜಿಎಸ್- ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ

1. ಐಎಂಪಿಎಸ್ - ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಹೈ-ಕ) - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಹೈ-ಕ) - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಕೃಷಿ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಕೃಷಿ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಹೈ-ಕ) - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಕೃಷಿ (ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ) ಕಟ್ಆಫ್ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಕೃಷಿ (ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ) ಕಟ್ಆಫ್ - (ಹೈ-ಕ) - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾ-ಡಿ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾ-ಡಿ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಹೈ-ಕ) - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕಿತ್ಸೆ & ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ (ಬಿಎನ್‌ವೈಎಸ್) - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ (ಬಿಎನ್‌ವೈಎಸ್) - (ಹೈ-ಕ) - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುವ ಸೀಟ್ ಗಳು - ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ - ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಟಾ

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುವ ಸೀಟ್ ಗಳು - ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ - ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಟಾ

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುವ ಸೀಟ್ ಗಳು - ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ - ವಿಶೇಷ ವರ್ಗ

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುವ ಸೀಟ್ ಗಳು - ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ - ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಟಾ

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುವ ಸೀಟ್ ಗಳು - ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ - ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಟಾ

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಟಾ

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಟಾ

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಟಾ

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಟಾ

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ - ವಿಶೇಷ ವರ್ಗ

ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ (ಎ.ಜಿ) ಮತ್ತು ಬಿ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ - ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಟಾ

ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ (ಆಗ್) ಮತ್ತು ಬಿ.ವಿ.ಎಸ್ಸಿ - ಕೃಷಿಕ ಕೋಟಾ

ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ (ಎ.ಜಿ) ಮತ್ತು ಬಿ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ವಿಶೇಷ ವರ್ಗ

ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾ-ಡಿ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ಸಾಮಾನ್ಯ & ಹೈ-ಕ ಕೋಟಾ

ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾ-ಡಿ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ವಿಶೇಷ ವರ್ಗ

ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕಿತ್ಸೆ & ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ (ಬಿಎನ್‌ವೈಎಸ್) - ಸಾಮಾನ್ಯ

ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ (ಬಿಎನ್‌ವೈಎಸ್) - ಹೈ-ಕ

ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕಿತ್ಸೆ & ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ(ಬಿಎನ್‌ವೈಎಸ್) - ವಿಶೇಷ ವರ್ಗ

ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ

ಶುಲ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಯುಜಿಸಿಇಟಿ -2020 ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕ: 21/12/2020, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.00 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಯುಜಿಸಿಇಟಿ -2020 ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ - ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ, ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ವಿಸ್ತೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಯುಜಿಸಿಇಟಿ- 2020 ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ, ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಆದೇಶ ಲಿಂಕ್

ಯುಜಿಸಿಇಟಿ -2020 ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ - ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯ ನಂತರದ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನಗಳು - ಚಾಯ್ಸ್ ಗಳನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು

ಯುಜಿಸಿಇಟಿ - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ

ಯುಜಿಸಿಇಟಿ -2020 ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ - ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ- ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ , ಫಾರ್ಮಸಿ , ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು (ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ)

ಯುಜಿಸಿಇಟಿ 2020 - ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಹೈ-ಕ) - ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಹೈ-ಕ) - ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಕೃಷಿ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಕೃಷಿ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಹೈ-ಕ) - ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಕೃಷಿ (ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ) ಕಟ್ಆಫ್ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಕೃಷಿ (ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ) ಕಟ್ಆಫ್ - (ಹೈ-ಕ) - ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾ-ಡಿ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾ-ಡಿ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಹೈ-ಕ) - ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕಿತ್ಸೆ & ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ (ಬಿಎನ್‌ವೈಎಸ್) - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ (ಬಿಎನ್‌ವೈಎಸ್) - (ಹೈ-ಕ) - ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಯುಜಿಸಿಇಟಿ -2020 ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ - ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ - ದಿನಾಂಕ: 11-12-2020, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.00 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುನಲ್ಲಿ ವರದಿ ದಿನಾಂಕ: 11-12-2020, ಸಂಜೆ 5.30 ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ .

ಯುಜಿಸಿಇಟಿ 2020 - ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ choice ವಿವರಗಳು

ಯುಜಿಸಿಇಟಿ 2020 -ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯ ನಂತರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಯುಜಿಸಿಇಟಿ -2020 ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಫಾರ್ಮಸಿ, ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 27-11-2020 ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಚ್ಚೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಮೊದಲನೇ ಸುತ್ತಿನ ಇಚ್ಚೆಗಳ ದಾಖಲೆ

ಯುಜಿಸಿಇಟಿ -2020 ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಫಾರ್ಮಸಿ, ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ.

ಯುಜಿಸಿಇಟಿ -2020 ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ- ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಹೈ-ಕ) - ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಹೈ-ಕ) - ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಕೃಷಿ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಕೃಷಿ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಹೈ-ಕ) - ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಕೃಷಿ (ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ) ಕಟ್ಆಫ್ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಕೃಷಿ (ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ) ಕಟ್ಆಫ್ - (ಹೈ-ಕ) - ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾ-ಡಿ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾ-ಡಿ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಹೈ-ಕ) - ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕಿತ್ಸೆ & ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ (ಬಿಎನ್‌ವೈಎಸ್) - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ (ಬಿಎನ್‌ವೈಎಸ್) - (ಹೈ-ಕ) -ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುವ ಸೀಟ್ ಗಳು - ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ - ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಟಾ

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುವ ಸೀಟ್ ಗಳು - ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ - ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಟಾ

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುವ ಸೀಟ್ ಗಳು - ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ - ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಟಾ

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುವ ಸೀಟ್ ಗಳು - ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ - ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಟಾ

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುವ ಸೀಟ್ ಗಳು - ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ - ವಿಶೇಷ ವರ್ಗ

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಟಾ

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಟಾ

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಟಾ

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಟಾ

ಶುಲ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ - ವಿಶೇಷ ವರ್ಗ

ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ (ಎ.ಜಿ) ಮತ್ತು ಬಿ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ - ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಟಾ

ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ (ಆಗ್) ಮತ್ತು ಬಿ.ವಿ.ಎಸ್ಸಿ - ಕೃಷಿಕ ಕೋಟಾ

ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ (ಎ.ಜಿ) ಮತ್ತು ಬಿ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ವಿಶೇಷ ವರ್ಗ

ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾ-ಡಿ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ಸಾಮಾನ್ಯ & ಹೈ-ಕ ಕೋಟಾ

ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾ-ಡಿ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ವಿಶೇಷ ವರ್ಗ

ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕಿತ್ಸೆ & ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ (ಬಿಎನ್‌ವೈಎಸ್) - ಸಾಮಾನ್ಯ

ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ (ಬಿಎನ್‌ವೈಎಸ್) - ಹೈ-ಕ

ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕಿತ್ಸೆ & ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ(ಬಿಎನ್‌ವೈಎಸ್) - ವಿಶೇಷ ವರ್ಗ

ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ

ಕಾಲೇಜು ವಾರು, ಕೋರ್ಸ್ ವಾರು ಶುಲ್ಕಗಳು

ಯುಜಿಸಿಇಟಿ 2020 - ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕೊನೆಯ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಅವಕಾಶ

ಯುಜಿಸಿಇಟಿ -2020 ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಯುಜಿಸಿಇಟಿ -2020 ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತಿಮ ಅವಕಾಶ

ಯುಜಿಸಿಇಟಿ-2020 ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಅಂತಿಮ ಅವಕಾಶ

ಯುಜಿಸಿಇಟಿ - 2020 ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ

ಯುಜಿಸಿಇಟಿ -2020 ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೂಚನೆಗಳು

ಯುಜಿಸಿಇಟಿ -2020 ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಯುಜಿಸಿಇಟಿ -2020 ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ

ಸಿಇಟಿ -2020 - ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ - ಸೂಚನೆಗಳು CET2020

ಸಿಇಟಿ -2020 - ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಯುಜಿಸಿಇಟಿ -2020 ವಿಕಲ ಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಯುಜಿಸಿಇಟಿ 2020 - ವಿಶೇಷ ವರ್ಗ (ಎನ್ಸಿಸಿ / ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ / ಡಿಫೆನ್ಸ್ / ಎಕ್ಸ್-ಡಿಫೆನ್ಸ್ / ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ & ಗೈಡ್ಸ್ / ಸಿಎಪಿಎಫ್ / (ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ / ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ / ಬಿಎಸ್ಎಫ್ / ಐಟಿಬಿಪಿ) ಮತ್ತು ಇಎಕ್ಸ್-ಸಿಎಪಿಎಫ್ / ಆಂಗ್ಲೋ-ಇಂಡಿಯನ್) ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನು 22.09.2020 ಸಂಜೆ 6.00 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 22.09.2020 ಸಂಜೆ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಯುಜಿಸಿಇಟಿ 2020-ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಾಗಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ವಿಶೇಷ ವರ್ಗ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ