ಬಿಎಸ್ಸಿ ಅಲೈಡ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು - 2021 (ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ)