ಕೀ ಉತ್ತರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ

ಹೊರಾನಡು ಮತ್ತು ಗಡಿನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪತ್ರಿಕೆ

ಸಿಇಟಿ-2021 -ಹೊರಾನಡು ಮತ್ತು ಗಡಿನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪತ್ರಿಕೆ

ಸಿಇಟಿ-2020 -ಹೊರಾನಡು ಮತ್ತು ಗಡಿನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪತ್ರಿಕೆ

ಸಿಇಟಿ-2019 -ಹೊರಾನಡು ಮತ್ತು ಗಡಿನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪತ್ರಿಕೆ

ಸಿಇಟಿ-2017 -ಹೊರಾನಡು ಮತ್ತು ಗಡಿನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪತ್ರಿಕೆ

ಸಿಇಟಿ-2018 -ಹೊರಾನಡು ಮತ್ತು ಗಡಿನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪತ್ರಿಕೆ

ಸಿಇಟಿ-2015 - ಹೊರಾನಡು ಮತ್ತು ಗಡಿನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪತ್ರಿಕೆ

ಸಿಇಟಿ-2014 - ಹೊರಾನಡು ಮತ್ತು ಗಡಿನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪತ್ರಿಕೆ

ಸಿಇಟಿ-2013 - ಹೊರಾನಡು ಮತ್ತು ಗಡಿನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪತ್ರಿಕೆ

ಸಿಇಟಿ-2012 - ಹೊರಾನಡು ಮತ್ತು ಗಡಿನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪತ್ರಿಕೆ