ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಕ್ಯಾಂಡಡಿಯೇಟ್ಸ್ -2019 ಕ್ಕೆ 2 ನೇ ವರ್ಷ / 3 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ