ಸಿ ಇ ಟಿ-2019

ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕಿತ್ಸೆ & ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ (ಬಿಎನ್‌ವೈಎಸ್) - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಎರಡನೇ ಮುಂದುವರಿದ ಸುತ್ತಿನ ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ (ಬಿಎನ್‌ವೈಎಸ್) - (ಹೈ-ಕ ) - ಎರಡನೇ ಮುಂದುವರಿದ ಸುತ್ತಿನ ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಎರಡನೇ ಮುಂದುವರಿದ ಸುತ್ತಿನ ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಹೈ-ಕ) - ಎರಡನೇ ಮುಂದುವರಿದ ಸುತ್ತಿನ ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಎರಡನೇ ಮುಂದುವರಿದ ಸುತ್ತಿನ ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಹೈ-ಕ) - ಎರಡನೇ ಮುಂದುವರಿದ ಸುತ್ತಿನ ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಕೃಷಿ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಎರಡನೇ ಮುಂದುವರಿದ ಸುತ್ತಿನ ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಕೃಷಿ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಹೈ-ಕ) - ಎರಡನೇ ಮುಂದುವರಿದ ಸುತ್ತಿನ ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಕೃಷಿ (ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ) ಕಟ್ಆಫ್ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಎರಡನೇ ಮುಂದುವರಿದ ಸುತ್ತಿನ ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಕೃಷಿ (ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ) ಕಟ್ಆಫ್ - (ಹೈ-ಕ) - ಎರಡನೇ ಮುಂದುವರಿದ ಸುತ್ತಿನ ಅಣಕುಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾ-ಡಿ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಎರಡನೇ ಮುಂದುವರಿದ ಸುತ್ತಿನ ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾ-ಡಿ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಹೈ-ಕ) - ಎರಡನೇ ಮುಂದುವರಿದ ಸುತ್ತಿನ ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ -ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುವ ಸೀಟ್ ಗಳು

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ -ಹೈ-ಕ

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ಸಾಮಾನ್ಯ

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ವಿಶೇಷ ವರ್ಗ

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ಸಾಮಾನ್ಯ

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ -ಹೈ-ಕ

ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ (ಎ.ಜಿ) ಮತ್ತು ಬಿ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ - ಸಾಮಾನ್ಯ

ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ (ಎ.ಜಿ) ಮತ್ತು ಬಿ.ವಿ.ಎಸ್ಸಿ - ಕೃಷಿಕ ಕೋಟಾ

ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ (ಎ.ಜಿ) ಮತ್ತು ಬಿ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ವಿಶೇಷ ವರ್ಗ

ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾ-ಡಿ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ಸಾಮಾನ್ಯ & ಹೈ-ಕ

ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾ-ಡಿ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ವಿಶೇಷ ವರ್ಗ

ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ (ಬಿಎನ್‌ವೈಎಸ್) - ಹೈ-ಕ

ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕಿತ್ಸೆ & ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ (ಬಿಎನ್‌ವೈಎಸ್) - ಸಾಮಾನ್ಯ

ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕಿತ್ಸೆ & ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ(ಬಿಎನ್‌ವೈಎಸ್) - ವಿಶೇಷ ವರ್ಗ

ಯುಜಿ ಸಿಇಟಿ 2019 ಎರಡನೇ ಮುಂದುವರಿದ ಸುತ್ತಿನ ಹಂಚಿಕೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ

ಯುಜಿ ಸಿಇಟಿ 2019 - ಎರಡನೇ ಮುಂದುವರಿದ ಸುತ್ತು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 16.08.2019, ಸಂಜೆ 5.30 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯುಜಿ ಸಿಇಟಿ 2019 ಎರಡನೇ ಮುಂದುವರಿದ ಸುತ್ತಿನ ಚಲನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ವನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು

ಯುಜಿ ಸಿಇಟಿ 2019 -ಎರಡನೇ ಮುಂದುವರಿದ ಸುತ್ತಿನ ಫಲಿತಾಂಶ

ಯುಜಿ ಸಿಇಟಿ- ಎರಡನೇ ಮುಂದುವರಿದ ಸುತ್ತಿನ ಇಚ್ಚೆಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು 03.08.2019 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.00 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಯುಜಿಸಿಇಟಿ ಎರಡನೇ ಮುಂದುವರಿದ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ

ಎಲ್ಲಾ ನೋಡಲ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 26-07-2019 ರಂದು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ

25-07-2019 ರವರೆಗೆ ನಾಟಾ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಾಖಲಿಸಲು

ಸಿಇಟಿ 2019 - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕಟ್ ಆಫ್ ರಾೄಂಕ್ ಗಳವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಹೈ-ಕ) - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಹೈ-ಕ) - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಕೃಷಿ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಕೃಷಿ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಹೈ-ಕ) - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಕೃಷಿ (ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ) ಕಟ್ಆಫ್ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಕೃಷಿ (ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ) ಕಟ್ಆಫ್ - (ಹೈ-ಕ) - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾ-ಡಿ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಸಾಮಾನ್ಯ) - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾ-ಡಿ ಕಟ್ಆಫ್ - (ಹೈ-ಕ) - ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಅಣಕು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಯುಜಿಸಿಇಟಿ 2019 ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ದಾಖಲು

ಯುಜಿ ಸಿಇಟಿ -2019 ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ

ಆಯ್ಕೆಯ ಸೂಚನೆ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನಂತರದ ಸೂಚನೆಗಳು

ಸಿಇಟಿ 2019 - ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಕಟ್ ಆಫ್ ರಾೄಂಕ್ ಗಳವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಸಿಇಟಿ 2019 ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ನಂತರದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು

ಸಿಇಟಿ 2019 ಅಣಕು ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ 25 ಜೂನ್ 2019 ರ, ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ ನಮೂದಿಸಲಾದ ಇಚ್ಚೆ ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ ಇಚ್ಚೆಗಳ ದಾಖಲೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ.

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇಚ್ಚೆಗಳ ದಾಖಲೆ

ಮೊದಲನೇ ಸುತ್ತಿನ ಇಚ್ಚೆ ದಾಖಲೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಸಿಇಟಿ-2019-ವಿಶೇಷ ವರ್ಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ

ವಿಶೇಷ ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ- PH

ವಿಶೇಷ ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ- ಆಂಗ್ಲೊ ಇಂಡಿಯನ್

ವಿಶೇಷ ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ- ಸಿಎಪಿಎಫ್

ವಿಶೇಷ ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ- ರಕ್ಷಣಾ

ವಿಶೇಷ ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ- ಮಾಜಿ -ರಕ್ಷಣಾ

ವಿಶೇಷ ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ- ಮಾಜಿ - ಸಿಎಪಿಎಫ್

ವಿಶೇಷ ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ- ಕ್ರೀಡೆ

ವಿಶೇಷ ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ- ಎನ್ ಸಿಸಿ

ವಿಶೇಷ ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ- ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್

ಪ್ರಕಟಣೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಸಂಕೇತ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು

ಸಿಇಟಿ-2019 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಂಗೀಕಾರ ಆದೇಶ ಪಡೆಯಲು ಸೂಚನೆ

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ -ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುವ ಸೀಟ್ ಗಳು

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ವಿಶೇಷ ವರ್ಗ

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ಸಾಮಾನ್ಯ

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ -ಹೈ-ಕ

ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ (ಎ.ಜಿ) ಮತ್ತು ಬಿ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ - ಸಾಮಾನ್ಯ

ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ (ಆಗ್) ಮತ್ತು ಬಿ.ವಿ.ಎಸ್ಸಿ - ಕೃಷಿಕ ಕೋಟಾ

ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ (ಎ.ಜಿ) ಮತ್ತು ಬಿ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ವಿಶೇಷ ವರ್ಗ

ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾ-ಡಿ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ಸಾಮಾನ್ಯ &ಹೈ-ಕ

ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾ-ಡಿ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ - ವಿಶೇಷ ವರ್ಗ

ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಪಿಎಚ್ ಕೋಟಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಸಿಇಟಿ 2019- ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಿ ಇಟಿ-2019 - ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಕೆ ಇಎ ಸಹಾಯವಾಣಿ

ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ -06/06/2019

ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ -07/06/2019

ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ -10/06/2019

ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ -11/06/2019

ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ -12/06/2019

ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ -13/06/2019

ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ -14/06/2019

ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ -15/06/2019

ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ -17/06/2019

ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ -18/06/2019

ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ -19/06/2019

ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ -20/06/2019

ಇತರ ಬೋರ್ಡ್ ಗಳಿಂದ (ಸಿಬಿಎಸ್ಸಿ, ಸಿಐಎಸ್ಸಿಇ, 10 + 2 ಇತ್ಯಾದಿ) 12 ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 03-05-2019 ರ ಗಂಟೆ 2.00 ರಿಂದ 18.5-2019 5.30 ರವರೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅವರ ಅಂಕಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು.

ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಗಳ ಆನ್ ಲೈನ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ (ಸಿಬಿಎಸ್ಇ, ಸಿಐಎಸ್ಸಿ, ಇತರ ರಾಜ್ಯ 10 + 2)

29-ಎಪ್ರಿಲ್-2019 ಮತ್ತು 30-ಎಪ್ರಿಲ್-2019 ರಂದು ನಡೆದ ಸಿಇಟಿ-2019 ರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೀ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 04-ಮೇ -2019 ರಿಂದ 5:30 ರಿಂದ 08-ಮೇ-2019 5:30 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

04-ಮೇ-2019 ರಿಂದ 5:30 ರಿಂದ 08-ಮೇ-2019 ರವರೆಗೆ 5:30 ಕ್ಕೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಲಿಂಕ್.

ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೀ ಉತ್ತರ

ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೀ ಉತ್ತರ

ಗಣಿತ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೀಉತ್ತರ

ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೀ ಉತ್ತರ

ಗಮನಕ್ಕೆ : ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕ ಕೋಟಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು.

ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ - ಸಿಇಟಿ -2019 - ಅಂತಿಮ ಅವಕಾಶ

ಸಿಇಟಿ - ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂಡ್ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ (ಬಿಎನ್ವೈಎಸ್) ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ

ಸಿಇಟಿ - 2019 - ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಸಿಇಟಿ -2019 - ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ - 21 ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರಿಂದ 25 ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ 5:30 ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು , 30 ಮಾರ್ಚ್-2019 ರಿಂದ 11:00 ರಿಂದ 01-ಎಪ್ರಿಲ್-2019 ರ 5:30 ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಹಾಕಲು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ - 05-ಮಾರ್ಚ್-2019 ರಿಂದ 20-ಮಾರ್ಚ್-2019 ವರೆಗೆ

ಪ್ರಕಟಣೆ

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಸಿಇಟಿ -2019 - ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಲಿಂಕ್

ಅರ್ಹತಾ ವರ್ಗಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQs)

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೋಟಾ

ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕ ಕೋಟಾ (Tuition Fee Waiver Scheme)

ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಾತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ(Cat-1, 2A, 2B, 3A and 3B)

ಒ ಬಿ ಸಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಮಿತಿ(2A, 2B, 3A and 3B)

ಪ.ಜಾ /ಪ.ಪಂ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಾತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ (SC / ST Category)

ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371 ಜೆ) -ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ನಮೂನೆ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೋಟಾ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡದ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ಎನ್ ಸಿಸಿ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು

ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ

ಭಾಷಾವಾರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ

ಅನುಬಂಧ 5

ಅನುಬಂಧ 5ಎ

ಬಲಿಜ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ