ಪಿಬಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಿಪಿಒ, ಬಿಪಿಟಿ, ಬಿಎಸ್ಸಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಪ್ರವೇಶ