ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ

1. ಕನ್ನಡ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

2. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

3. ಹಿಂದಿ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

4. ಉರ್ದು - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

5. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

6. ಇತಿಹಾಸ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

7. ಸೈಕಾಲಜಿ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

8. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

9. ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

10. ಭೂಗೋಳ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

11. ವಾಣಿಜ್ಯ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

12. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

13. ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

14.ಆಡಳಿತಮಂಡಳಿ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

15. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

16. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

17. ಗಣಿತ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

18. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

19. ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

20. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಆಡಳಿತ -ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

21. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

22. ಹೋಮ್ ಸೈನ್ಸ್ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

23.ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

24. ಫ್ಯಾಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ - ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ,

1. ಕನ್ನಡ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

2. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

3. ಹಿಂದಿ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

4. ಉರ್ದು - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

5. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

6. ಇತಿಹಾಸ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

7. ಸೈಕಾಲಜಿ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

8. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

9. ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

10. ಭೂಗೋಳ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

11. ವಾಣಿಜ್ಯ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

12. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

13. ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

14. ಆಡಳಿತಮಂಡಳಿ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

15. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

16. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

17. ಗಣಿತ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

18. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

19. ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

20. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಆಡಳಿತ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

21. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

22. ಹೋಮ್ ಸೈನ್ಸ್ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

23.ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

24. ಫ್ಯಾಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ - ವಿಷಯವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟ

ಆಫ್-ಲೈನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು (ಕೆಎಟಿ)

1. ಕನ್ನಡ -ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

2. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

3. ಹಿಂದಿ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

4. ಉರ್ದು -ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

5. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

6. ಇತಿಹಾಸ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

7. ಸೈಕಾಲಜಿ -ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

8. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

9. ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

10. ಭೂಗೋಳ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

11. ವಾಣಿಜ್ಯ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

12. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

13. ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ- ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

14.ಆಡಳಿತಮಂಡಳಿ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

15. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

16. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

17. ಗಣಿತ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

18. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

19. ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

20. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಆಡಳಿತ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

21. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

22. ಹೋಮ್ ಸೈನ್ಸ್ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

23.ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

24. ಫ್ಯಾಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

ಅಂತಿಮ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು

1. ಕನ್ನಡ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

2. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

3. ಹಿಂದಿ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

4. ಉರ್ದು - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

5. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

6. ಇತಿಹಾಸ -ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

7. ಸೈಕಾಲಜಿ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

8. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

9. ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

10. ಭೂಗೋಳ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

11. ವಾಣಿಜ್ಯ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

12. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ -ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

13. ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ- ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

14. ಆಡಳಿತಮಂಡಳಿ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

15. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

16. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

17. ಗಣಿತ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

18. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

19. ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ- ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

20. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಆಡಳಿತ- ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

21. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

22. ಹೋಮ್ ಸೈನ್ಸ್ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

23.ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

24. ಫ್ಯಾಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

25. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ - ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ,

ಲಿಪಿಕಾರರ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪಿ ಎಚ್ ( ಚಲನ ವೈಕಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚ೯ ವಾಯು) ಕೋಟಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

ಈಗಾಗಲೇ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ( ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬಾರದೆಂದು ವಿನಂತಿ).

ಚಲನ ವೈಕಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚ೯ ವಾಯು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯಾವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕೆಇಎ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 03-ಫೆಬ್ರವರಿ-2016 ರಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ. ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಿಪಿಕಾರರ ಅರ್ಹತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪಿ ಎಚ್ (ಅಂಧ / ದೃಷ್ಟಿಮಾಂದ್ಯ) ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ. ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೆಇಎ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 3/02/2016 ರಂದು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಂದೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.