ಲಾಗಿನ್ - L o g i n      
ಬಳಕೆದಾರರ ಗುರುತು
User Id:
ಪಾಸ್ವರ್ಡ್  Password:
ಭದ್ರತಾ ಸಂಕೇತ  Security Code
ಭದ್ರತಾ ಸಂಕೇತ
Security Code
              Forgot Password ?

Brought to you by
The Executive Director, Karnataka Examinations Authority,
Tel :080-23460460 ( 5-lines )
Website: http://www.kea.kar.nic.in, E-mail:keauthority-ka[at]nic.in